Reglement

Reglement 2019; let op, dit kan nog aangepast worden

1 Algemeen

De West Vlaamse Beker sportklimmen is een bekercompetitie. Dit wil zeggen dat de competitie uit 3 wedstrijden bestaat en de eind ranking bepaald wordt aan de hand van de resultaten uit de 3 wedstrijden.
De 3 wedstrijden zijn de volgende:

 • Zaterdag 12/10/2019 in de klimzaal van sportcentrum Den Oosthoek te De Panne
 • Zaterdag 16/11/2019 in de klimzaal van sportcentrum Julien Saelens te Brugge
 • Zaterdag 30/11/2019 in Blueberry-Hill te Kortrijk

2 Deelnamevoorwaarden

Om deel te nemen moet men minstens 8 jaar zijn (geboortejaar 2011) en moet men als Belg zijn.Let wel: enkel deelnemers gedomicilieerd in West-Vlaanderen kunnen de beker van West-Vlaanderen winnen.
Elke deelnemer schrijft zich in in de voor hem/haar relevante categorie. (Zie onderdeel categorieën) Indien een deelnemer zich in een te lage categorie inschrijft, kan de jury beslissen om deze deelnemer in een hogere categorie te plaatsen, of hem/haar te diskwalificeren.

3 Categoriën

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende 5 categorieën:

 • Jeugd: ouder dan 8 jaar en jonger dan 12 jaar (inclusief 12 jaar) – geboortejaar 2010 tot 2006
 • Jongeren: ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar (inclusief 16 jaar) – geboortejaar 2005 tot 2002
 • Volwassenen: ouder dan 16 jaar en jonger dan 40 jaar (inclusief 40 jaar) – geboortejaar 2001 tot 1978
 • Veteranen: ouder dan 40 jaar – geboortejaar voor 1977
 • Recreanten: Vanaf 16 jaar
Per categorie is er een apart klassement voor dames en heren.
Voor elk van deze categorieën gelden per wedstrijd volgende klimniveau’s:
  1ste selectie 2de selectie finale
Jeugd man/vrouw 5A 5B+ 6A
Jongeren man/vrouw 6A 6B 6C/7A
Volwassenen man 6C 7A 7C+
Veteranen man/vrouw en Volwassenen vrouw 6A+ 6B+ 7A
Recreanten man/vrouw 5A 6A 6B+
Deze klimniveau’s zijn indicatief, het echte niveau van de routes kan afwijken van bovenstaande
Het aantal deelnemers per categorie is beperkt tot onderstaande:
  Dames Heren Totaal
Jeugd 8 8 16
Jongeren 8 8 16
Volwassenen 8 8 16
Veteranen 8 8 16
Recreanten 18 18 36
De organisatie kan beslissen om af te wijken van de vooropgestelde aantallen. Dit bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) indien er in 1 categorie minder inschrijvingen zijn, kan er beslist worden om meer deelnemers toe te laten in een andere categorie. Indien er bij de recreanten onvoldoende deelnemers zijn om per geslacht een podium te vullen, dan zal de categorie veteranen unisex worden.

4 Wedstrijden

Hieronder het reglement dat geldig is voor de 3 wedstrijden.
Voor alle zaken die niet explicit in dit reglement vermeld staan, zal het officiële IFSC reglement van toepassing zijn.
4.1 Verloop
Per categorie zijn er 2 selectie-rondes en 1 finale-ronde. Voor alle categorieën worden de selectieroutes flash geklommen. De finale routes worden on-sight geklommen. Voor alle rondes die flash geklommen worden, worden de routes voor aanvang van de ronde gedemonstreerd.
De startvolgorde voor de eerste selectie-ronde wordt bepaald door loting. Voor de tweede selectie-ronde wordt gestart halfweg de startvolgorde van de eerste selectie-ronde. Bijvoorbeeld: bij 20 deelnemers wordt in de 2 selectie-ronde gestart bij starter nr 10 van de eerste selectie-ronde.
De startvolgorde voor de finale wordt bepaald aan de hand van de resultaten uit de selectie-rondes. Hierbij wordt volgende formule toegepast: √(2&(plaats selectie 1)*(plaats selectie 2) ).
Het aantal deelnemers van de finale is minimaal 3 en maximaal 8 en wordt berekend aan de hand van volgende formule: ((aantal deelnemers)*3)/5.
Bij een ex aequo in de finale zal de “countback” procedure toegepast worden. Dit wil zeggen dat er naar de resultaten van de selecties gekeken zal worden en wie daar een beter resultaat had zal dus eerst komen. Indien de “countback” procedure de ex aequo niet oplost, worden beide deelnemers op dezelfde plaats geklasseerd.
Bij een ex aequo na “countback” voor de eerst plaats, volgt er een superfinale. Dit is ofwel opnieuw de finale-route, of een route met een hogere moeilijkheidsgraad (de hoofdscheidsrechter beslist welke optie genomen wordt). In de superfinale zal bij ex aequo de tijd tellen om een winnaar te bepalen.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk om klaar te zijn in functie van de startvolgorde. Dit wil zeggen dat elke deelnemer, met de klimgordel en klimschoenen aan, zich moet aanbieden bij zijn te klimmen route, wanneer het aan zijn/haar beurt is. Ook dient de deelnemer er voor te zorgen dat zijn/haar rugnummer goed zichtbaar vastgemaakt is.
Voor aanvang van de finale, krijgen de klimmers 6 minuten observatie-tijd.
De maximale klimtijd in de selecties bedraagt 6 minuten. De maximale klimtijd in de finale bedraagt 6 minuten. De tijd start als beide voeten van de grond zijn.
Op het ogenblik dat de klimmer voor de route staat, heeft hij/zij nog 40 seconden voor hij/zij de klimpoging moet aanvatten.
4.2 Technisch incident
Een technisch incident kan zijn:

 • Een strak touw dat de klimmer hindert of juist voordeel geeft
 • Een greep die draait of afbreekt
 • >Elke gebeurtenis die de klimmer bevoordeelt of benadeelt
In het geval van een technisch incident kan de deelnemer:
 • Verder klimmen; dan verliest hij/zij wel het recht op een nieuwe poging
 • De scheidsrechter vragen om een technisch incident te erkennen
Indien een technisch incident toegekend wordt, krijgt de deelnemer een recuperatietijd van 1 minuut per geklommen (hand)greep met een maximum van 20 minuten. De beste van de 2 pogingen telt voor het resultaat.
De scheidsrechter kan een deelnemer ook op eigen initiatief een technisch incident toekennen. Bijvoorbeeld als de klimmer gevallen is door een draaiende voetgreep, terwijl de klimmer dit niet gemerkt had.
4.3 disciplinaire maatregelen
Bij onsportief of ongedisciplineerd gedrag vanwege een deelnemer kunnen de volgende sancties getroffen worden:
 • Een informele verbale waarschuwing.
 • Een officiële waarschuwing. In dit geval wordt het incident op het scheidsrechtersblad vermeld (met opgave van redenen).
 • Bij aanhouden onsportief of ongedisciplineerd gedrag of bij een ernstige disciplinaire overtreding kan de hoofdscheidsrechter de deelnemer diskwalificeren.
Indien duidelijk is dat een deelnemer zich in een te lage categorie heeft ingeschreven, kan de hoofdscheidsrechter beslissen dat een deelnemer een categorie hoger moet klimmen, of dat deze deelnemer gediskwalificeerd wordt. Dit moet ten laatste na de 2de selectieronde gebeuren.
4.4 Beroep tijdens de wedstrijd
Elke deelnemer kan binnen de 20 minuten na de bekendmaking van de resultaten van iedere ronde bezwaar indienen (mondeling of schriftelijk) bij de hoofdscheidsrechter. De hoofdscheidsrechter neemt een beslissing al dan niet in overleg met andere scheidsrechters en laat deze beslissing zo snel mogelijk weten aan de deelnemer(s).

5 Eindklassement

Enkel West-Vlamingen (domicillie in West-Vlaanderen) komen in aanmerking om opgenomen te worden in het eindklassement. Enkel zij maken dus kans op een beker en de bijhorende prijs.
Het is ook zo dat enkel de competitie-reeksen een beker krijgen; voor de recreanten zal er een eindklassement opgesteld worden, maar er zullen geen bekers uitgereikt worden
Het eindklassement wordt per categorie opgemaakt. Dit klassement wordt bepaald door de ranking van de beste 2 wedstrijden per klimmer op te tellen. Vervolgens worden de resultaten van klein naar groot gerangschikt om het klassement te bepalen. Indien een klimmer aan een wedstrijd niet heeft deelgenomen, dan krijgt hij/zij voor die wedstrijd de laatste plaats.
In geval van gelijk-stand, wordt het resultaat van de overblijvende wedstrijd in rekening gebracht.
Een klimmer die dus alle wedstrijden wint, krijgt voor het eindklassement 1+1=2. Voor een categorie waar er 8 inschrijvingen waren, en een klimmer eindigt in de eerste wedstrijd 2de, neemt niet deel aan de 2de wedstrijd, en wint de derde; de punten voor het klassement zijn 2+1=3.
Bij een mogelijke gelijk-stand in het eindklassement, voor de eerste plaats, kan er tijdens de laatste wedstrijd een super-finale gehouden worden om deze te vermijden. Is er na deze super-finale nog steeds een gelijk-stand, dan is er sprake van een gedeelde eerste plaats.